ភាសាខ្មែរ | English

Our website is under construction, sorry for any inconvenient causes.

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី “ពិព័រណ៍កិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាង” នៅប្រទេសចិន

03 Oct 2018 / 07:14 AM


Related Annoucements


សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំពិព័រណ៍ ឥណ្ឌា-អាស៊ាន ឆ្នាំ២០១៩ នៅប្រទេសឥណ្ឌា 03 Oct 2018 / 07:14 AM
សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីកម្មវិធីពិព័រណ៍​ Superfood Asia 2019 Expo នៅប្រទេស សឹង្ហបុរី 03 Oct 2018 / 07:14 AM
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី “ពិព័រណ៍កិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាង” នៅប្រទេសចិន 03 Oct 2018 / 07:14 AM
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីពិព័រណ៍ “The 6th Food & Beverage Trade Fair” នៅប្រទេសថៃ 03 Oct 2018 / 07:14 AM
កម្ម​វិធី​តាំង​ពិព័រណ៍ “The 15th China International SME Fair” ដែលនឹង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅចាប់​ពីថ្ងៃ​ទី​១០​ ដល់​ ១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ទីក្រុងក្វាងចូវ ខេត្តក្វាងទុង ប្រទេសចិន 03 Oct 2018 / 07:14 AM
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីពិព័រណ៍ « 9th West China Cultural Industries Expo » ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី០៧-១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីក្រុងស៊ីអាន ខេត្តសានស៊ី ប្រទេសចិន 03 Oct 2018 / 07:14 AM
ប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មចិន-អាស៊ាន លើកទី១៥ ឆ្នាំ២០១៨ “The 15th China-ASEAN Expo 2018” 03 Oct 2018 / 07:14 AM