ភាសាខ្មែរ | English

Our website is under construction, sorry for any inconvenient causes.

DEPARTMENT OF EXHIBITION AFFAIRS

Welcome to DEPARTMENT OF EXHIBITION AFFAIRS

Organization Structure

នាយកដ្ឋានកិច្ចការពិព័រណ៍ មានការិយាល័យចំណុះចំនួន ០៤គឺ៖

១- ការិយាល័យកិច្ចការពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេស

២- ការិយាល័យកិច្ចការពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស

៣- ការិយាល័យកិច្ចការពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និងពិភពលោក

៤- ការិយាល័យគ្រប់គ្រងព្រឹតិ្តការណ៍ពាណិជ្ជកម្ម

Download Link:http://www.gdtpmoc.com/announcement/11

រចនាសម្ព័ន្ធនាយកដ្ឋានកិច្ចការពិព័រណ៍

 

Department of Exhibition Affairs