ភាសាខ្មែរ | English

Our website is under construction, sorry for any inconvenient causes.

អគ្គនាយកដ្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្មបានទទួលជួប គណៈប្រតិភូ លេខាធិការដ្ឋានចិន-អាស៊ាន

01 Feb 2018 / 04:02 AM

នៅព្រឹក ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្ដម ស៊ាង ថៃ អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្ម និងក្រុមកាងារ បានទទួលជួប គណៈប្រតិភូ

លេខាធិការដ្ឋានចិន-អាស៊ាន ដឹកនាំដោយលោកស្រី យ៉ាង យ៉ានយ៉ាន អគ្គលេខាធិការរង នៃលេខាធិការដ្ឋានចិន-អាស៊ាន ដើម្បីប្រជុំពិភាក្សាអំពី ការត្រៀម

លក្ខណៈរៀបចំ ពិព័រណ៍ CAEXPO Cambodia Exhibition 2018 ដែលសហការរៀបចំដោយលេខាធិការដ្ឋានចិន-អាស៊ាន និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

 

 

ពិព័រណ៍ CAEXPO Cambodia Exhibition 2018 ប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ នៅរាជធានីភ្នំពេញ

និងការត្រៀមលក្ខណៈរបស់កម្ពុជា ដែលនឹងត្រូវធ្វើជាប្រទេសកិត្តិយស ក្នុងពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មចិន-អាស៊ាន លើកទី១៥ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅ

នៅថ្ងៃទី១២-១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីក្រុងណាន់នីង ខេត្តក្វាងស៊ី ប្រទេសចិន ។

 

​         


Related News